ผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานบริหารงานกิจการนักเรียน
1
นายเจะอุเส็น          โต๊ะสา 
         
หัวหน้าฝ่าย
งานสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชุมชนแห่งการรู้
2
นางสาววิภาดา     หลีสะหัด
งานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน (กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมสาธารณะประโยชน์) 
3
นางสุวิไลวรรณ   แก้วสุกแสง
งานสร้างเสริมพฤติกรรมคุณธรรมฯระดับประถมศึกษา
(กิจกรรมศาสนาและกิจกรรมวันสำคัญ)
  
4
นางสาวศิริญญา   สีสมาน
งานสร้างเสริมพฤติกรรมคุณธรรมฯระดับอนุบาล                 
5
นางพัชนี       อิสลาม
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษา
งานสร้างเสริมพฤติกรรมคุณธรรมฯระดับประถมศึกษา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน (กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย)
 
6
 
 
นางสาวสาอาดะห์           กาเซ็ง
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถม
(กิจกรรมศาสนาและกิจกรรมวันสำคัญ)
7
นางสาวสุกัญยา   หัดสู
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับอนุบาล
8
นางกาญจนา      โส๊ะหน่าย
งานอนามัยโรงเรียนระดับอนุบาล
งานสวัสดิ์การนักเรียนระดับอนุบาล
11
นายอดิเรก         เอียดแอ
งานกีฬาและนันทนาการ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน(กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี)
โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน(บ้านพลีใต้)
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ
>>